Regulamin

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW


I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin sprzedaży internetowej biletów (zwany w dalszej części „Regulaminem”) określa warunki i zasady korzystania z internetowego systemu sprzedaży biletów prowadzonego przez Radosława Rzepnikowskiego i Janusza Sadowskiego działających w ramach TRANS KINETIK Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pełczyńskiego 22a lok. 78, 01-471 Warszawa, Numer NIP: 522-299-59-83 (zwanego dalej Usługodawcą) realizowanego w ramach serwisu www.okbus.pl.

2. Każda osoba korzystająca z serwisu www.okbus.pl i składająca zamówienie za jego pośrednictwem (zwana dalej Klientem) jest zobowiązana zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Nieznajomość treści Regulaminu nie zwalnia Klienta z przestrzegania zawartych w nim postanowień.

3. Każdy Klient, podejmując czynności mające na celu nabycie biletu za pośrednictwem serwisu www.okbus.pl potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdza, że akceptuje wszystkie jego postanowienia w obowiązującej formie.

4. Treść internetowego sytemu sprzedaży biletów prowadzonego przez Usługodawcę nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

5. Niniejszy Regulamin stosuje się odpowiednio w przypadku zakupu Biletów przy współudziale pośredników dokonujących na zlecenie Klienta zakupu Biletów na Stronie Internetowej Przewoźnika.


II. Dane Klienta

Do przeprowadzenia czynności rezerwacji i transakcji zakupu za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży niezbędne jest podanie przez Klienta danych osobowych wymaganych w formularzu rejestracyjnym.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje i negatywne dla Klienta skutki wynikające z podania błędnych lub niepełnych danych osobowych.

3. Usługodawca może odstąpić od realizacji zamówienia i przeprowadzenia transakcji, jeżeli dane podane przez Klienta podczas rejestracji będą niepełne (np. brak imienia, nazwiska, adresu bądź adresu mailowego), błędne lub nieprawdziwe.


III. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Trans Kinetik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (01-471), przy ul. gen. Tadeusza Pełczyńskiego 22A/78. Pana/ Pani dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO.

2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz cookies zawarte są w Polityce Prywatności pod adresem: https://www.okbus.pl/strony/page/polityka-prywatnosci


IV. Zakup

1. Internetowy system sprzedaży biletów Usługodawcy może być wykorzystywany przez Klientów do składania zamówień przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, przez wszystkie dni roku, z wyjątkiem okresów prac konserwacyjnych nad systemem teleinformatycznym Usługodawcy oraz okresów aktualizacji danych na stronie internetowej. O występowaniu tych okresów, ich rozpoczęciu i zakończeniu Usługodawca będzie informował na stronie internetowej serwisu.

2. W celu zakupu biletu poprzez internetowy system sprzedaży biletów Klient wybiera miejsce odjazdu i przyjazdu, a także datę i godzinę podróży spośród dostępnych kursów. Następnie wskazuje formę płatności za bilet oraz akceptuje warunki zakupu niezbędne do złożenia zamówienia.

3. W przypadku gdy Pasażer zamierza podróżować z dzieckiem mającym mniej niż 150 cm wzrostu, może on na czas podróży zamontować w autobusie fotelik bezpieczeństwa lub inne urządzenie przytrzymujące.

W tym celu przewoźnik informuje, że:

Dziecko w wieku 0-2 lat przewożone jest nieodpłatnie wyłącznie w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz warunkom technicznym określonym w przepisach Unii Europejskiej lub w regulaminach EKG ONZ dotyczących urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojeździe. Rodzic lub opiekun podróżujący z dzieckiem zobowiązany jest do zapewnienia dziecku fotelika ochronnego we własnym zakresie. Dziecko powinno podczas całej podróży przebywać w zabezpieczonym foteliku ochronnym (niedozwolone jest przewożenie dzieci na rękach lub na kolanach) – powyższe powinno być zgłoszone Przewoźnikowi poprzez e-mail przed podróżą celem rezerwacji miejsca w busie pod rygorem braku możliwości przewozu.

Dziecko w wieku 2-12 lat (<150 cm powinno podróżować w foteliku ochronnym) przewożone jest po opłaceniu podczas rezerwacji biletu ulgowego.

4. Po wykonaniu przez klienta czynności wymienionych w podpunktach poprzedzających, Usługodawca potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail.

5. Strona internetowa Usługodawcy oraz porozumiewanie się za pomocą poczty e-mail w celu zawarcia umowy obywa się w języku polskim. Klient ma możliwość skorzystania z angielskojęzycznej wersji strony internetowej.

6. Usługodawca niezwłocznie po zarejestrowaniu wpływu kwoty należnej za zamówiony bilet zobowiązany jest przesłać Klientowi bilet w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu na stronie internetowej Usługodawcy.

7. W przypadku stwierdzenia przez Klienta jakichkolwiek nieprawidłowości w e-mailu z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę lub w otrzymanym przez Klienta bilecie Klient może zwrócić się do Usługodawcy w celu usunięcia nieprawidłowości w sposób wskazany w podpunkcie 10 lit. a i lit. b poniżej. Niezależnie od tego Klient może złożyć reklamację lub skargę.

8. Usługodawca przyjmuje od Klientów opłatę za bilet(y) w formie przelewu internetowego lub płatności kartą.

9. Za moment zawarcia umowy przewozu pomiędzy Klientem a Usługodawcą uznaje się moment dokonania zapłaty za bilet.

10. Za bilet w formie elektronicznej uznaje się plik elektroniczny, który nadaje się do wydrukowania przez Klienta.

11. Wszelkie informacje na temat zakupu biletów Klient może uzyskać nadsyłając zapytania pocztą elektroniczną pod adres: info@modlinbus.pl

12. Wszystkie ceny podane na stronach www.okbus.pl są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.

13. Faktury wystawiane są na żądanie Klienta. Usługodawca zastrzega sobie 21 dni na przesłanie wydrukowanej faktury. Podstawą do wystawienia faktury jest pisemne żądanie przesłane na adres podany poniżej bądź na adres e-mailowy info@modlinbus.pl:

TRANS KINETIK Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Rydygiera 19 lok. 184

01-793 Warszawa

Do wiadomości musi być dołączony oryginał paragonu, a w przypadku jego braku wystawienie faktury nie będzie możliwe. W przypadku faktur za bilety elektroniczne żądanie może być przesłane drogą elektroniczną.


V. Postępowanie w sprawach reklamacji i skarg

1. W sprawach dotyczących usług świadczonych przez Usługodawcę Klient ma prawo złożyć pisemną reklamację lub skargę na adres:

TRANS KINETIK Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Rydygiera 19 lok. 184

01-793 Warszawa

2. Reklamacje lub skargi powinny zawierać:

a) datę sporządzenia reklamacji lub skargi;

b) oznaczenie Usługodawcy;

c) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację lub skargę;

d) tytuł oraz uzasadnienie reklamacji lub skargi;

e) kwotę roszczenia lub określenie innego żądania;

f) wykaz załączonych dokumentów;

g) podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.

3. Jeżeli wniesiona reklamacja lub skarga nie spełnia warunków, o których mowa w podpunkcie 2 powyżej i uniemożliwia to rozpoznanie reklamacji, Usługodawca wzywa składającego reklamację lub skargę, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji lub skargi bez rozpoznania. Wówczas za datę wniesienia reklamacji lub skargi przyjmuje się datę otrzymania przez Usługodawcę uzupełnionej reklamacji lub skargi.

Odpowiedź na reklamację powinna być udzielona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia przyjęcia reklamacji przez Usługodawcę.REGULAMIN PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH TRANS KINETIK Sp. z o.o. Sp. k.


I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany w dalszej części „Regulaminem Przewozów”) określa warunki i zasady obsługi, odprawy oraz przewozu pasażerów i ich bagażu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t. j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 1173), zwanego w dalszej części „Prawem Przewozowym”.

2. Warunki i zasady zawarte w niniejszym Regulaminie Przewozów mają zastosowanie do usługi licencjonowanych, autokarowych krajowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez Radosława Rzepnikowskiego i Janusza Sadowskiego działających w ramach TRANS KINETIK Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pełczyńskiego 22a lok. 78, 01-471 Warszawa, NIP: 522-299-59-83, na podstawie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych, w tym w szczególności na podstawie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym Modlin - Warszawa – Łódź oraz na podstawie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym Warszawa - Modlin Zezwolenie 0000968/2 z 26.09.2013 Zezwolenie 0000968/2 z 05.11.2012 Zezwolenie 0000968/1 z 21.08.2012 Zezwolenie 0000968 z 01.08.2012.


II. Definicje

1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu Przewozów stosuje się następujące definicje:

a. Przewoźnik– usługodawca Trans Kinetik Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pełczyńskiego 22a lok. 78, 01-471 Warszawa, NIP: 522-299-59-83, świadczący usługi przewozu Pasażerów na podstawie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym lub inny przewoźnik autokarowy, na rzecz którego Usługodawca świadczy usługę pośrednictwa w sprzedaży Biletów

b. Bilet– dokument wystawiany przez Przewoźnika w formie Biletu Elektronicznego lub Tradycyjnego uprawniający do jednorazowego skorzystania ze świadczonej przez Przewoźnika usługi;

c. Bilet Elektroniczny– wystawiany i dostarczany przez Przewoźnika drogą elektroniczną dokument w postaci pliku graficznego do wydruku, który upoważnia do jednorazowego skorzystania ze świadczonej przez Przewoźnika usługi. Bilet Elektroniczny wydrukowany przez Pasażera bądź przez osobę działającą na zlecenie Pasażera, w tym przez pośrednika sprzedaży Biletów, pozostaje Biletem Elektronicznym. Bilet Elektroniczny może być zakupiony w taryfie Standard lub FLEX.

d. Bilet Tradycyjny– wystawiany przez Przewoźnika w Punkcie Sprzedaży dokument, który upoważnia do jednorazowego skorzystania ze świadczonej przez przewoźnika usługi. Bilet Tradycyjny może być wykupiony jedynie w taryfie Standard.

e. Taryfa Standard – Bilet Elektroniczny, zakupiony w taryfie Standard, uprawnia do przejazdu w wyznaczonej dacie oraz godzinie.

f. Taryfa FLEX – Bilet Elektroniczny, zakupiony w taryfie FLEX, uprawnia do przejazdu w wyznaczonej dacie oraz godzinie. Bilet ten może zostać zwrócony przed rozpoczęciem podróży. Pasażer może zarządzać rezerwacją, poprzez stronę www, dokonywać zmiany: numery miejsca, daty i godziny odjazdu.

g. Opłata– podane na Bilecie wynagrodzenia za Usługę Przewozu;

h. Pasażer- osoba, która posiada ważny bilet na korzystanie z usługi przewozu świadczonej przez Przewoźnika, w szczególności osoba korzystająca z takiej usługi na podstawie ważnego biletu oraz dziecko do lat 2;

i. Bagaż- umieszczone w odpowiednim opakowaniu rzeczy ruchome wniesione przez Pasażera na pokład autokaru;

j. Bagaż Główny– Bagaż o maksymalnej wadze 20 kg przewożony w luku bagażowym, nie przekraczający wymiarów: 65 cm x 45 cm x 25 cm;

k. Bagaż Podręczny– Bagaż, którego wymiary pozwalają na umieszczenie go pod fotelem lub na półce znajdującej się bezpośrednio nad fotelem Pasażera. Bagaż nie może blokować przejścia, wyjść awaryjnych, nie może być umieszczony na fotelu. Bagaż podręczny nie może przekraczać wymiarów: 40 cm x 25 cm x 20 cm;

l. Usługa Przewozu– świadczona przez Przewoźnika usługa przewozu Pasażera wraz z Bagażem z wybranego miejsca odjazdu do określonego punktu docelowego wskazanego na Bilecie;

m. Umowa Przewozu– umowa zawierana pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem poprzez nabycie przez Pasażera Biletu, na podstawie której Przewoźnik zobowiązuje się do przewozu Pasażera wraz z Bagażem z wybranego miejsca odjazdu do określonego punktu docelowego wskazanego na Bilecie, na warunkach zawartych w Regulaminie Przewozu;

n. Punkt Sprzedaży- punkt sprzedaży Biletów należący do własnej sieci dystrybucji Przewoźnika;

o. Strona Internetowa Przewoźnika– strona internetowa Przewoźnika zarejestrowana pod adresem:www.okbus.pl, za pośrednictwem której Przewoźnik udostępnia internetowy system sprzedaży Biletów Elektronicznych.

p. Pośrednik - podmiot prowadzący sprzedaż Biletów na podstawie zawartej z Przewoźnikiem umowy, we własnym Punkcie Sprzedaży lub poprzez Stronę Internetową Pośrednika. Pośrednik może z tytułu sprzedaży Biletów pobierać prowizję zgodnie z umową zawartą z Przewoźnikiem.

r) Opłata Rezerwacyjna – opłata administracyjna w wysokości 1 zł za dokonanie jednej rezerwacji, niezależnie od liczby zakupionych biletów.


III. Pasażer

1. Obowiązkiem Pasażera jest stosowanie się do postanowień Regulaminu Przewozów, a w szczególności:

a. posiadanie w momencie odprawy ważnego Biletu,

b. przybycie na miejsce odjazdu minimum 15 minut przed planowanym czasem podróży,

c. takie przygotowanie Bagażu, aby nie zagrażał on bezpieczeństwu innych Pasażerów, a także nie przekraczał maksymalnych wymiarów, określonych w definicji Bagażu Głównego oraz Bagażu Podręcznego. W szczególnych przypadkach obsługa autobusu może odmówić realizacji usługi, z uwagi na bagaż przekraczający ww. wymiary,,

d. umieszczenie Bagażu niebędącego Bagażem Podręcznym we właściwym luku bagażowym autokaru,

e. zapięcie i używanie zgodnie z przeznaczeniem pasów bezpieczeństwa,

f. niespożywanie napojów (w szczególności alkoholowych) oraz jedzenia, niepalenie tytoniu, niezażywanie innych substancji zabronionych (np. narkotyków), w autokarze,

g. w przypadku zakupu Biletu w celu dotarcia na odlot samolotu z lotniska Pasażer zobowiązany jest do wybrania kursu, którego szacowany czas przyjazdu na lotnisko to co najmniej 2 godziny przed odlotem, z uwzględnieniem potencjalnych warunków atmosferycznych i natężenia ruchu drogowego.

2. W przypadku gdy Pasażer zamierza podróżować z dzieckiem mającym mniej niż 150 cm wzrostu, może on na czas podróży zamontować w autobusie fotelik bezpieczeństwa lub inne urządzenie przytrzymujące.

W tym celu przewoźnik informuje, że:

Dziecko w wieku 0-2 lat przewożone jest nieodpłatnie wyłącznie w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz warunkom technicznym określonym w przepisach Unii Europejskiej lub w regulaminach EKG ONZ dotyczących urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojeździe. Rodzic lub opiekun podróżujący z dzieckiem zobowiązany jest do zapewnienia dziecku fotelika ochronnego we własnym zakresie. Dziecko powinno podczas całej podróży przebywać w zabezpieczonym foteliku ochronnym (niedozwolone jest przewożenie dzieci na rękach lub na kolanach) – powyższe powinno być zgłoszone Przewoźnikowi poprzez e-mail przed podróżą celem rezerwacji miejsca w busie pod rygorem braku możliwości przewozu.

Dziecko w wieku 2-12 lat (<150 cm powinno podróżować w foteliku ochronnym) przewożone jest po opłaceniu podczas rezerwacji biletu ulgowego.

3.Osoba niepełnoletnia powinna podróżować pod opieką przedstawiciela ustawowego. Za spełnienie podczas podróży wszelkich obowiązków przez osobę niepełnoletnią odpowiada jej przedstawiciel ustawowy,

4. Przedstawiciel ustawowy osoby niepełnoletniej jest zobowiązany do kontroli treści, z których niepełnoletni korzysta poprzez dostępne w autokarze monitory lub wi-fi zapewniające dostęp do internetu.


IV. Bagaż

1. Każdy Pasażer może przewieźć maksymalnie dwie sztuki Bagażu, w tym:

a. jedną sztukę Bagażu Głównego, którego wymiary nie są większe niż 65 cm x 45 cm x 25 cm,

b. jedną sztukę Bagażu Podręcznego (wnoszonego na pokład autobusu), którego wymiary nie są większe niż 40 cm x 25 cm x 20 cm.

2.Ponadto Przewoźnik umożliwia Pasażerowi przewóz sprzętu sportowego (rower, narty, deska snowboardowa, itp.) tylko i wyłącznie wtedy, gdy istnieje możliwość umieszczenia go w odpowiednim luku bagażowym i opakowaniu, które umożliwia bezpieczny przewóz.

3. Z przewozu określonego w podpunktach 1 i 2 powyżej są wyłączone:

a. rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów;

b. rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub mieniu;

c. zwłoki i szczątki zwłok ludzkich.

4. W razie uzasadnionego podejrzenia Przewoźnik może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza zapisów podpunktu 3 powyżej. Jeżeli Pasażer nie zgłosi się do uczestnictwa w sprawdzeniu lub nie można go odszukać, sprawdzenia dokonuje się w obecności osób zaproszonych do tej czynności przez Przewoźnika.

5. W razie ujawnienia naruszenia zapisów podpunktu 3 powyżej koszty związane ze sprawdzeniem przesyłki ponosi Pasażer.

6. Przewoźnik może odmówić przyjęcia jako przesyłki bagażowej rzeczy, które ze względu na ich stan lub właściwości mogą ulec w czasie przewozu uszkodzeniu lub zniszczeniu, jeżeli ich opakowanie jest niewystarczające, albo przy których brak wymaganego opakowania.

7. Przewoźnik nie przyjmuje na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną. Pasażer wymienione rzeczy może przewozić wyłącznie pod własnym nadzorem w Bagażu Podręcznym. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu wymienionych powyżej przedmiotów, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika.

8. Wysokość odszkodowania należnego od Przewoźnika za utratę, ubytek lub uszkodzenie rzeczy nie może przewyższać zwykłej wartości rzeczy. W przypadku przewozu rzeczy o większej wartości niż 500,00 (pięćset) złotych, a w szczególności sprzętu elektronicznego, Pasażer ubezpiecza je we własnym zakresie i zgłasza ten fakt obsłudze w chwili przekazania bagażu do luku bagażowego.

9. Bagaż pozostawiony w pojeździe po zakończeniu kursu na danej trasie, jeżeli zgodnie z przepisami dotyczącymi rzeczy znalezionych nie został jeszcze przekazany właściwemu organowi, zostanie wydany uprawnionemu Pasażerowi za pokwitowaniem, po udowodnieniu przez Pasażera uprawnienia do odbioru Bagażu. Przedmioty pozostawione w pojazdach przez zapomnienie lub z innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika, chyba że szkoda powstała z winy Przewoźnika

Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy wysyłki lub dostarczenia bagażu w miejsce inne niż Punkty Sprzedaży. W przypadku wysyłki pozostawionego bagażu, całkowity koszt usługi transportowej, w wysokości 300 pln brutto (dotyczy jedynie przesyłek w ramach Unii Europejskiej, o wadze i wymiarach nie przekraczających bagażu podręcznego), ponosi Pasażer.

Wszystkie rzeczy, po które nie zgłosił się ich prawowity właściciel w ciągu 30 dni od daty pozostawienia, uznaje się za porzucone i mogą one zostać zniszczone lub przekazane na cele dobroczynne.

10. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaż i rzeczy znajdujące się poza lukiem bagażowym, chyba że szkoda powstała z winy Przewoźnika


V. Przewoźnik

1. Na podstawie niniejszego Regulaminu Przewozów Przewoźnik jest zobowiązany do:

a. realizacji Usługi Przewozu autokarowego Pasażera wraz z Bagażem zgodnie z Umową Przewozu na trasie określonej na Bilecie.

b. zapewnienia wszystkim Pasażerom odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny oraz wygody i należytej obsługi w czasie świadczenia Usługi Przewozu.

2. Przewoźnik ma prawo odmówić wykonania Usługi Przewozu lub odmówić dalszego przewozu, jeżeli:

a. Pasażer nie przestrzega norm prawa przewozowego lub warunków Umowy Przewozu i Regulaminu,

b. Pasażer znajduje się w stanie lub zachowuje się w sposób, który mógłby negatywnie wpływać na bezpieczeństwo lub komfort podróży innych Pasażerów. W szczególności Przewoźnik może nie dopuścić do przewozu lub odmówić dalszego przewozu Pasażera, który poprzez swoje zachowanie zakłóca porządek publiczny, zachowuje się napastliwie, obelżywie lub agresywnie, chyba że odmowa wykonania Usługi Przewozu lub odmowa dalszego przewozu byłaby sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

3. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do powierzenia wykonania Usługi Przewozu innym przewoźnikom.

4. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające ze zdarzeń losowych, a ponadto ze zdarzeń drogowych, których nie był sprawcą.

5. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do aktualizacji rozkładu jazdy, przy jednoczesnej zmianie wcześniej dokonanych rezerwacji.

6. W przypadku opóźnienia przylotu ostatniego samolotu rejsowego w Porcie Lotniczym Warszawa-Modlin w danym dniu, Przewoźnik zastrzega sobie prawo do opóźnienia odjazdu ostatniego autobusu z Portu Lotniczego Warszawa-Modlin, przewidzianego w rozkładzie jazdy w tym dniu, na trasie Lotnisko Modlin –> Warszawa PKiN, w celu umożliwienia pasażerom z opóźnionego lotu skorzystania z usług Przewoźnika bezpośrednio po przylocie. W przypadku opóźnienia odjazdu autobusu zgodnie ze zdaniem poprzedzającym wszyscy Pasażerowie, którzy zakupili Bilet na opóźniony autobus przed podaniem przez Przewoźnika informacji o opóźnieniu odjazdu autobusu, są uprawnieni do zwrotu Biletu do momentu rozpoczęcia podróży i do otrzymania z tego tytułu zwrotu całkowitej kwoty należnej za Bilet.

7. Przewoźnik na wybranych trasach (np. Łódź, Włocławek, Płock) zapewnia możliwość skorzystania z monitorów dostępnych w fotelach. Pasażer może odtwarzać filmy ze zbioru filmów udostępnionego na monitorach przez Przewoźnika oraz wykorzystywać monitory do korzystania z internetu za pomocą wi-fi. Zakup biletu na wskazanej trasie nie gwarantuje miejsca z dostępem do monitora, ponieważ jeden z foteli nie ma zapewnionego dostępu do monitora.

8. W przypadku przejazdów realizowanych na trasie, o której mowa w ust. 7 powyżej, Przewoźnik jest uprawniony do podstawienia w celu realizacji przewozu autokaru lub busa niewyposażonego w monitory w przypadku, gdy autokar wyposażony w monitory jest niedostępny z przyczyn serwisowych.


VI. Bilet

1. Tylko ważny Bilet będący w posiadaniu Pasażera w momencie odprawy, oraz w trakcie trwania podróży, jest dokumentem uprawniającym do przejazdu wraz z Bagażem na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie Przewozów.

2. Przewoźnik prowadzi sprzedaż Biletów poprzez internetowy system sprzedaży dostępny na Stronie Internetowej Przewoźnika zgodnie z Regulaminem sprzedaży internetowej biletów oraz za pośrednictwem Punktu Sprzedaży. Sprzedaż Biletów może być także prowadzona przy współudziale pośredników dokonujących na zlecenie Pasażera zakupu Biletów na Stronie Internetowej Przewoźnika.

2a Za dokonanie rezerwacji na Stronie Internetowej Przewoźnika, pobierana jest Opłata Rezerwacyjna.

3. Zakup Biletu pociąga za sobą obowiązek uiszczenia Opłaty.

4. Bilety wydawane przez Przewoźnika są imienne i nie mogą być odsprzedawane przez Pasażerów.

5. Bilety Tradycyjne lub Bilety Elektroniczne muszą zostać okazane przez Pasażera załodze autobusu reprezentującej Przewoźnika w celu weryfikacji. Jest to warunek skorzystania z Usługi Przewozu. Bilet taki należy okazać na żądanie, w przypadku kontroli prowadzonej przez uprawnionych pracowników reprezentujących Przewoźnika.

6. Bilet jest ważny w miejscu i czasie określonym przy zakupie (obowiązującym jest przystanek początkowy, opisany na bilecie jako „Skąd” oraz Data odjazdu i Godzina odjazdu). Bilet nie upoważnia do rozpoczęcia podróży z przystanków innych niż początkowy.

7. Po upływie Daty Odjazdu oraz Godziny Odjazdu bilet staje się nieważny.

8. Bilet upoważnia do przejazdu z przystanku początkowego do określonego punktu docelowego, bez możliwości opuszczania pojazdu na przystankach pośrednich. W przypadku gdy pasażer opuści pojazd na przystanku pośrednim, Przewoźnik zastrzega sobie prawo do oczekiwania maksymalnie 5 minut, liczonego od planowej godziny odjazdu i następnie odjazdu z przystanku pośredniego.

9. Faktury wystawiane są na żądanie Klienta. Usługodawca zastrzega sobie 21 dni na przesłanie wydrukowanej faktury. Podstawą do wystawienia faktury jest pisemne żądanie przesłane na adres:

TRANS KINETIK Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Rydygiera 19 lok. 184

01-793 Warszawa

Do wiadomości musi być dołączony oryginał paragonu, a w przypadku jego braku wystawienie faktury nie będzie możliwe. W przypadku faktur za bilety elektroniczne żądanie może być przesłane drogą elektroniczną.

10. Rodzic lub opiekun podróżujący z dzieckiem lub z inną osobą pozostającą pod jego opieką zobowiązany jest zadbać o usadowienie dziecka lub innej osoby pozostającej pod jego opieką w możliwie bezpieczny sposób oraz sprawować nadzór nad przestrzeganiem przez dziecko lub inną osobę pozostającą pod jego opieką zasad bezpieczeństwa w czasie odbywanej podróży.

11. Przewóz dziecka do lat 2 nie podlega żadnej dodatkowej opłacie.

12. Dziecku w wieku od 0 do 12 lat podróżującemu w zależności od wieku samodzielnie na siedzeniu pasażera lub w przystosowanym do przewozu dziecka foteliku ochronnym przysługuje Bilet Ulgowy.

13. Pozostałych Pasażerów obowiązują Bilety Normalne.

14. Numer miejsca siedzącego, określony na bilecie, ma charakter informacyjny. W uzasadnionych sytuacjach Pasażer może zostać poproszony o zmianę zajmowanego miejsca przez Kierowcę/Pracownika ModlinBus/OKbus.

15. Pasażer zobowiązany jest posiadać ważny bilet (w formie tradycyjnej lub elektronicznej) przez cały czas trwania podróży, aż do jej zakończenia.


VII. Zmiana i zwrot biletu

1. Do chwili nadejścia widniejącego na bilecie terminu rozpoczęcia podróży Pasażer, posiadający bilet FLEX, może przeprowadzić zmianę daty lub godziny przejazdu. Jednakże taka zmiana może nastąpić tylko i wyłącznie w przypadku, gdy są jeszcze dostępne miejsca na wskazany przez Pasażera nowy kurs.

2. W celu zmiany daty lub godziny przejazdu, Pasażer posiadający bilet, zakupiony w taryfie FLEX, zobowiązany jest wprowadzić na stronie internetowej www.okbus.pl numer rezerwacji (widnieje na zakupionym Bilecie) w panelu „Zarządzanie rezerwacją”. Należy wybrać opcję ”Zmień Termin Przejazdu”, a następnie wybrać nową datę i godzinę.

UWAGA! Zmiana daty lub godziny rezerwacji jest realizowana tylko i wyłącznie samodzielnie przez pasażera. Zmiany rezerwacji nie dokonuje personel.

3. Jeżeli nie istnieje możliwość zmiany daty lub godziny przejazdu, Pasażer może według swojego wyboru zachować posiadany Bilet albo dokonać jego zwrotu zgodnie z zasadami sformułowanymi poniżej dla zwrotu biletów.

4. Bilet, zakupiony w taryfie FLEX, może zostać zwrócony przed rozpoczęciem podróży.

5. W przypadku dokonania zwrotu Biletu Elektronicznego, zakupionego w taryfie FLEX, poprzez stronę www.okbus.pl, Przewoźnik nie pobiera od Pasażera odstępnego, jeśli zwrot następuje do 24 godzin przed planowaną podróżą. Jeśli zwrot biletu dokonywany jest w czasie krótszym niż 24 godziny przed planowaną podróżą, Przewoźnik zwraca 10% wartości każdego zwracanego biletu brutto.

6. W przypadku zwrotu (anulowania) Biletu Elektronicznego, poprzez Stronę Internetową Przewoźnika, opłata za usługę TRAVEL ALERT SMS nie podlega zwrotowi.

7. W przypadku zwrotu Biletu Elektronicznego, zakupionego w taryfie FLEX, Przewoźnik nie pobiera od Pasażera odstępnego, jeśli zwrot następuje do 24 godzin przed planowaną podróżą. Jeśli zwrot biletu dokonywany jest w czasie krótszym niż 24 godziny przed planowaną podróżą, Przewoźnik zwraca 10% wartości każdego zwracanego biletu brutto. W przypadku zwrotu Biletów zakupionych przy współudziale pośredników uczestniczących w zakupie Biletów zwrotowi nie podlegają wszelkie pozostałe opłaty, jakie poza ceną Biletu, Pasażer uiścił na rzecz pośrednika uczestniczącego w zakupie Biletu

8. W przypadku zwrotu (anulowania) Biletu Elektronicznego, zakupionego na Stronie Internetowej Przewoźnika, Opłata Rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.

9. W przypadku zwrotu (anulowania) Biletu Elektronicznego, zakupionego w taryfie FLEX, poprzez Stronę Internetową, Przewoźnik nie pobiera od Pasażera odstępnego za usługę Pewny Dojazd, jeśli zwrot następuje do 24 godzin przed planowaną podróżą. Jeśli zwrot biletu dokonywany jest w czasie krótszym niż 24 godziny przed planowaną podróżą, Przewoźnik zwraca Pasażerowi wysokość 10% wartości usługi Pewny Dojazd brutto.

10. Zwrotu Biletu Tradycyjnego Klient może dokonać wysyłając podpisane oświadczenie (pobierz tutaj: wersja WORD, wersja PDF), oryginał Biletu, potwierdzenie przelewu lub innego dowodu zakupu wraz ze wskazaniem rachunku, na który ma być dokonana refundacja. Wskazane dokumenty należy przesłać na adres: TRANS KINETIK Sp. z o.o. Sp. k. ul. Rydygiera 19 lok. 184, 01-793 Warszawa

11. Zwrotu Biletu Elektronicznego, zakupionego w taryfie FLEX, Pasażer może dokonać wchodząc w zakładkę „Zarządzaj rezerwacją” na stronie www.okbus.pl lub
wysyłającpodpisane oświadczenie (pobierz tutaj: wersja WORD, wersja PDF), oryginał Biletu, potwierdzenie przelewu lub innego dowodu zakupu wraz ze wskazaniem rachunku, na który ma być dokonana refundacja. Wskazane dokumenty należy przesłać na adres: TRANS KINETIK Sp. z o.o. Sp. k. ul. Rydygiera 19 lok. 184, 01-793 Warszawa

12. Zwrot biletu ani żądanie zmiany daty przejazdu nie mogą być zgłaszane u pośredników uczestniczących w zakupie Biletów przez Pasażerów.

13. O chwili złożenia oświadczenia z czytelnymi skanami bądź zdjęciami, o jakich mowa w podpunktach 6 i 7 powyżej, decyduje moment otrzymania przez Przewoźnika e-maila zawierającego komplet skanów bądź zdjęć.

14. Jeżeli wysłane dokumenty nie spełniają warunku czytelności i uniemożliwia to dokonanie Zwrotu, Przewoźnik wzywa składającego Zwrot, aby ponownie wysłał w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, czytelne dokumenty, z pouczeniem, że niewykonanie powyższego w tym terminie spowoduje nierozpoznanie Zwrotu. Wówczas za datę wniesienia Zwrotu przyjmuje się datę otrzymania przez Przewoźnika uzupełnionego kompletu dokumentów.

15. Zwrot opłaty za Bilet, zakupiony w taryfie FLEX, Przewoźnik realizuje poprzez przelew bankowy lub zwrot należnej kwoty na rachunek karty (w przypadku płatności kartą) w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania e-maila z czytelnymi skanami bądź zdjęciami.

16. W przypadku zwrotu Biletu wynikającego z przyczyn występujących po stronie Przewoźnika jest on zobowiązany dokonać zwrotu całkowitej kwoty należnej za Bilet. W przypadku opóźnienia wynikającego ze zdarzeń losowych, jak również drogowych, których Przewoźnik nie był sprawcą, zwrot Biletu nie jest możliwy.

17. W przypadku odwołania lotu lub przekierowania lotu na inne lotnisko docelowe niż lotnisko Warszawa-Modlin z przyczyn niezależnych od Przewoźnika (siła wyższa mgła, śnieżyca, etc.), zwrot Biletu nie jest możliwy.

18. W przypadku spóźnienia się Pasażera na dany przejazd z własnej winy albo na skutek opóźnionego przylotu, zwrot biletu nie jest możliwy.

19. W przypadku nie stawienia się na kurs, wskazany na Bilecie, Pasażer, który zakupił wcześniej Bilet w taryfie FLEX, może skorzystać z kolejnego połączenia, realizowanego tego samego dnia. Warunkiem są dostępne miejsca na wybrany przez Pasażera nowy kurs.


VIII. Postępowanie w sprawach reklamacji i skarg

1. W sprawach dotyczących usług świadczonych przez Przewoźnika Pasażer ma prawo złożyć pisemną reklamację lub skargę na adres:

TRANS KINETIK Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Rydygiera 19 lok. 184

01-793 Warszawa

2. Reklamacje lub skargi powinny zawierać

1) datę sporządzenia reklamacji lub skargi;

2) oznaczenie Przewoźnika;

3) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację lub skargę;

4) tytuł oraz uzasadnienie reklamacji lub skargi;

5) kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego);

6) wykaz załączonych dokumentów;

7) podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.

3.Utrata lub uszkodzenie Bagażu Pasażera podczas przejazdu autokarem powinny zostać niezwłocznie zgłoszone przez Pasażera załodze autokaru w celu sporządzenia protokołu reklamacyjnego.

4. Protokół utraty lub uszkodzenia Bagażu powinien zostać podpisany przez wszystkie osoby uczestniczące w ustaleniu stanu Bagażu Pasażera.

5. W przypadku, gdy któraś z osób uczestniczących w sporządzaniu protokołu nie zgadza się z jego treścią, powinna zamieścić w nim wszystkie swoje zastrzeżenia.

6.Odpowiedź na reklamację powinna być udzielona niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia reklamacji przez Przewoźnika.

7. Do reklamacji powinny być dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia, oryginały dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu (w szczególności bilet na przejazd, dokumenty potwierdzające przyjęcie do przewozu rzeczy innych niż przesyłka) oraz potwierdzone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia, w tym poświadczających uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów.

8. Jeżeli wniesiona reklamacja lub skarga nie spełnia warunków, o których mowa w podpunktach 6 - 7 powyżej i uniemożliwia to rozpoznanie reklamacji, Przewoźnik wzywa składającego reklamację lub skargę, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji lub skargi bez rozpoznania. Wówczas za datę wniesienia reklamacji lub skargi przyjmuje się datę otrzymania przez Przewoźnika uzupełnionej reklamacji lub skargi.


IX. Przewóz zwierząt

1. W autokarach przewoźnika zabrania się przewozu zwierząt z wyjątkiem psa przewodnika asystującego osobie niepełnosprawnej .

2. Pies przewodnik powinien być wyposażony w uprząż, na której widoczny jest napis „Pies asystujący” oraz do posiadania certyfikatu potwierdzającego status danego psa asystującego a także zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna nie ma obowiązku zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU (WIFI) ORAZ USŁUG DODATKOWYCH

1.Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z dostępu do Internetu za pośrednictwem sieci bezprzewodowej oraz korzystania z Usług Dodatkowych świadczonych przez Usługodawcę (wydruk karty pokładowej i odprawa pasażera przez Internet).

2.Za usługi dodatkowe Usługodawca pobiera opłaty w wysokości określonej w cenniku usług dostępnym w każdym autokarze.

3.Pasażer, który chce skorzystać z Usługi Wi-Fi, zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Skorzystanie z Usługi Wi-Fi przez pasażera jest jednoznaczne z akceptacją warunków i zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

4.Po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu następuje przekierowanie Pasażera w nawigacji przeglądarki internetowej na stronę www.okbus.pl z możliwością dalszego nieodpłatnego korzystania z sieci Wi-Fi oraz korzystania z Usług Dodatkowych.

5.Pasażer, który korzysta z Usługi Wi-Fi, jest jej Użytkownikiem.

6.Użytkownikowi zabrania się korzystać z Usługi Wi-Fi w celach niezgodnych z prawem, w szczególności:

a. przesyłać i udostępniać treści naruszające czyjekolwiek dobra osobiste,

b. pobierać i udostępniać treści naruszające prawa autorskie osób trzecich (np. do oprogramowania, filmów, muzyki, itp.), treści o charakterze rasistowskim, treści pornograficzne itp.,

c. wysyłać niezamówione przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (spam),

d. świadomie rozpowszechniać wirusy komputerowe i inne programy mogące uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu lub przechowywane na nich dane,

e. uzyskiwać nieuprawniony dostęp do zasobów systemów informatycznych innych użytkowników Internetu.

7.Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki korzysta z Usługi Wi-Fi, w tym za treść i zawartość wysyłanych wiadomości, uwzględniając możliwość odpowiedzialności karnej za działania sprzeczne z prawem.

8. Przedstawiciel ustawowy osoby niepełnoletniej jest zobowiązany do kontroli treści, z których niepełnoletni korzysta poprzez dostępne w autokarze monitory lub wi-fi zapewniające dostęp do internetu.

9. Przewoźnik, na trasach:

ŁÓDŹ KALISKA - LOTNISKO CHOPINA (OKĘCIE) - WARSZAWA CENTRUM (PAŁAC KULTURY) - LOTNISKO MODLIN

TORUŃ D.A. PKS – CIECHOCINEK – WŁOCŁAWEK - PŁOCK - JACHOWICZA MŁYN -PŁOCK – WYSZOGRODZKA - LOTNISKO MODLIN - WARSZAWA CENTRUM (PAŁAC KULTURY)

zapewnia możliwość skorzystania z monitora dostępnego w 48 z 49 foteli. Pasażer może odtwarzać filmy ze zbioru filmów udostępnionego na monitorach przez Przewoźnika oraz wykorzystywać monitory do korzystania z internetu za pomocą wi-fi. Zakup biletu na wskazanej trasie nie gwarantuje miejsca z dostępem do monitora, ponieważ jeden z 49 foteli nie ma zapewnionego dostępu do monitora.

10. W przypadku przejazdów realizowanych na trasach, o której mowa w ust. 9 powyżej, Przewoźnik jest uprawniony do podstawienia w celu realizacji przewozu autokaru lub busa niewyposażonego w monitory w przypadku, gdy autokar wyposażony w monitory jest niedostępny z przyczyn serwisowych.

11.W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, jak i niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z Usługi Wi-Fi, Usługodawca ma prawo do pozbawienia Użytkownika dostępu do niej.

12.W związku z przemieszczaniem się autokarów w czasie korzystania z Wi-Fi Usługodawca nie gwarantuje:

a. nieprzerwanego prawidłowego funkcjonowania Usługi Wi-Fi,

b. stałej przepustowości łącza i innych jego parametrów,

c. dostępności wszystkich usług sieciowych.

13.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a. nieuprawnione użycie przez Użytkownika oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej treści dostępnych w Internecie,

b. obniżenie przepustowości łącza, jak również przejściowy brak dostępu do Internetu poprzez sieć Wi-Fi oraz przejściowy brak dostępu do Usług Dodatkowych,

c. szkody powstałe na skutek opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie do Usługi Wi-Fi,

d. szkody powstałe na skutek użycia przez Użytkownika oprogramowania dostarczonego za pośrednictwem Internetu przez osoby trzecie,

e. szkody stanowiące następstwo udostępnienia przez Użytkownika osobom trzecim swoich danych, takich jak: loginy, nazwy użytkownika, hasła, itd.,

f. szkody wynikłe z braku możliwości skorzystania z Usług Dodatkowych w następstwie ograniczenia przepustowości połączenia lub tymczasowego braku połączenia z Internetem ze względów technicznych,

g. brak możliwości dostępu do Internetu za pośrednictwem sieci bezprzewodowej w przypadku konieczności przewozu Użytkowników autokarem zastępczym,

h. niekompatybilność komputera Użytkownika z infrastrukturą sieci bezprzewodowej,

i. politykę prywatności innych stron internetowych niż strona Usługodawcy.

13. Wyłączenia wymienione w punkcie 10 powyżej nie obejmują szkody wywołanej umyślnie przez Usługodawcę lub osoby, za działania których Usługodawca ponosi odpowiedzialność.

14. Usługodawca nie zapewnia Użytkownikom wsparcia z zakresu obsługi komputera i technologii informatycznych.

15. Radiowa transmisja danych w ramach Usługi Wi-Fi nie jest szyfrowana.

16. W celu realizacji Usługi Wi-Fi oraz Usług Dodatkowych, Usługodawca może używać plików typu „ciasteczka” (ang. cookies) przy każdorazowym połączeniu komputera Użytkownika z siecią udostępnianą przez Usługodawcę.

17. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t. j.: Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) Usługodawca występuje w roli administratora danych osobowych Użytkownika korzystającego z Usługi Wi-Fi. Usługodawca jest zobowiązany do zachowania poufności danych osobowych Użytkownika. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której Użytkownik upoważni Usługodawcę do ujawniania danych osobowych innym podmiotom, albo upoważnienie takie wynikać będzie z przepisów prawa.

18. Dane osobowe Użytkowników zbierane i przechowywane są przez Usługodawcę w celach statystycznych oraz za zgodą Użytkownika w celach marketingowych.

19. Każdy Użytkownik ma prawo do wglądu, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Prawa i obowiązki Użytkownika w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

20.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz Regulamin internetowej sprzedaży biletów dostępny na stronie internetowej www.okbus.pl w zakładce "Regulamin".REGULAMIN USŁUGI "PEWNY DOJAZD"


I. Postanowienia ogólne

1.Regulamin ten dotyczy usługi dla pasażerów linii autobusowej ModlinBus oraz OKBus, prowadzonej pod nazwą "Pewny Dojazd".

2. Świadczenie usługi przewozów pasażerskich oraz zakup biletów podlegają zasadom określonym w Regulaminie przewozów pasażerskich Trans Kinetik Sp. z o.o. Sp. k. oraz Regulaminie internetowej sprzedaży biletów dostępnym na stronie internetowej www.okbus.pl w zakładce „Regulamin”.


II. Zasady usługi

1. Odbiorcą usługi "Pewny Dojazd” może być wyłącznie osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Z oferty nie mogą korzystać osoby prawne, jednostki organizacyjne, lub osoby fizyczne dokonujące zakupu biletów ModlinBus oraz OKBus w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

3. Warunkiem skorzystania z oferty "Pewny Dojazd" jest podanie przez uczestnika zgodnych z prawdą danych wymaganych we wszystkich polach dotyczących zakupu biletów elektronicznych na stronie www.okbus.pl. Organizator może nie dopuścić do skorzystania z oferty osoby, które podadzą nieprawdziwe lub niepełne dane.

4. Promocja "Pewny Dojazd" dotyczy zakupu usług dodatkowych, przy zakupie biletów elektronicznych, uprawniających kupującego do zwrotu należności za zakupiony bilet lub skorzystania z oferty przewoźnika taxi, zgodnie z Regulaminem dostępnym na stronie www.okbus.pl.

5. Osoba, dokonująca zakupu usługi dodatkowej, może skorzystać z poniższych gwarancji.

5a. PEWNY DOJAZD - ZWROT KOSZTU BILETU. Pasażer posiadający wykupioną usługę ZWROT KOSZTU BILETU uprawniony jest do zwrotu 100% wartości biletu, w przypadku opóźnienia odjazdu autobusu z przystanku początkowego, o minimum 35 minut, względem rozkładu jazdy, dostępnym na stronie https://www.okbus.pl/strony/page/rozklad-jazdy, biorąc pod uwagę czas UTC (PL, czas urzędowy do zastosowań oficjalnych, udostępniany przez Główny Urząd Miar). Zwrot dokonywany jest w oparciu o zgłoszenie drogą mailową pod adresem info@modlinbus.pl l

5b. PEWNY DOJAZD - DOJAZD NA LOTNISKO TAKSÓWKĄ. Pasażer posiadający wykupioną usługę DOJAZD NA LOTNISKO TAKSÓWKĄ uprawniony jest do podróży przewoźnikiem alternatywnym (taksówką lub transportem zastępczym) na koszt Przewoźnika, w przypadku opóźnienia odjazdu autobusu z przystanku początkowego, o minimum 35 minut, względem rozkładu jazdy, dostępnym na stronie https://www.okbus.pl/strony/page/rozklad-jazdy, biorąc pod uwagę czas UTC (PL, czas urzędowy do zastosowań oficjalnych, udostępniany przez Główny Urząd Miar). Usługa obejmuje trasę z przystanku początkowego do przystanku końcowego, zgodnie z Usługą Przewozu.

Usługa taxi zamawiana jest automatycznie przez Biuro Obsługi Klienta, bez potrzeby kontaktu ze strony Pasażera. Informacja o zamówieniu taxi oraz godzinie dojazdu do przystanku początkowego przekazywane są drogą SMS, zgodnie z numerem telefonu podanym podczas zakupu Biletu Elektronicznego.

5c. PEWNY DOJAZD - OFERTA ŁĄCZONA - DOJAZD NA LOTNISKO TAKSÓWKĄ ORAZ ZWROT KOSZTU BILETU. Pasażer posiadający wykupioną usługę PEWNY DOJAZD - OFERTA ŁĄCZONA - DOJAZD NA LOTNISKO TAKSÓWKĄ ORAZ ZWROT KOSZTU BILETU uprawniony jest do podróży przewoźnikiem alternatywnym (taksówką lub transportem zastępczym) na koszt Przewoźnika, a także do zwrotu 100% wartości biletu, w przypadku opóźnienia odjazdu autobusu z przystanku początkowego, o minimum 35 minut, względem rozkładu jazdy, dostępnym na stronie https://www.okbus.pl/strony/page/rozklad-jazdy, biorąc pod uwagę czas UTC (PL, czas urzędowy do zastosowań oficjalnych, udostępniany przez Główny Urząd Miar). Zwrot dokonywany jest zgodnie z punktem 5a niniejszego regulaminu usługi.

6. Zwrot płatności za usługę PEWNY DOJAZD realizowany jest zgodnie z rozdziałem: VII. Zmiana i zwrot biletu, niniejszego regulaminu.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia związane z funkcjonowaniem usługi PEWNY DOJAZD - DOJAZD NA LOTNISKO TAKSÓWKĄ oraz PEWNY DOJAZD - OFERTA ŁĄCZONA - DOJAZD NA LOTNISKO TAKSÓWKĄ ORAZ ZWROT KOSZTU BILETU, które nie wynikają z winy Organizatora.


III. Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego regulaminu dostępna będzie dla uczestników na stronach internetowych www.okbus.pl, przez cały czas trwania usługi.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania sprzedaży usługi „Pewny Dojazd” bez podania przyczyny. Bilety zakupione w czasie sprzedaży premiowej pozostają ważne i uprawniają do skorzystania z usług Przewoźnika.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia „Regulaminu Przewozów” oraz „Regulaminu internetowej sprzedaży biletów” dostępnych na stronie internetowej www.okbus.pl w zakładce "Regulamin".REGULAMIN PROMOCJI "PLANUJESZ - ZYSKUJESZ"


I. Postanowienia ogólne

1.Regulamin ten dotyczy promocji dla pasażerów linii autobusowej ModlinBus oraz OKbus prowadzonej pod nazwą "Planujesz – Zyskujesz!".

2. Świadczenie usługi przewozów pasażerskich oraz zakup biletów podlegają zasadom określonym w Regulaminie przewozów pasażerskich Trans Kinetik Sp. z o.o. Sp. k. oraz Regulaminie internetowej sprzedaży biletów dostępnym na stronie internetowej www.okbus.pl w zakładce „Regulamin”.


II. Zasady promocji

1. Uczestnikiem promocji "Planujesz – Zyskujesz!" może być wyłącznie osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych .

2. W Promocji nie mogą brać udziału osoby prawne, jednostki organizacyjne, lub osoby fizyczne dokonujące zakupu biletów ModlinBus w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

3. Warunkiem uczestnictwa w promocji "Planujesz – Zyskujesz!" jest podanie przez uczestnika zgodnych z prawdą danych wymaganych we wszystkich polach dotyczących zakupu biletów elektronicznych na stronie www.okbus.pl. Organizator może nie dopuścić do udziału w promocji osoby, które podadzą nieprawdziwe lub niepełne dane.

4. Promocja "Planujesz – Zyskujesz!" dotyczy sprzedaży biletów elektronicznych, zakupionych w taryfie Standard, uprawniających kupującego do usługi przewozu pasażerskiego osób i bagażu świadczonej przez Organizatora na wszystkich kursach zgodnie z Regulaminem dostępnym na stronie www.okbus.pl.

5. Zasadami sprzedaży premiowej objęte są bilety elektroniczne w promocyjnej cenie od 9 zł (plus 1 zł opłaty operacyjnej doliczanej do każdego biletu) dostępne dla każdego uczestnika promocji, który jako pierwszy dokona zakupu biletu na wybrany kurs za pośrednictwem strony, korzystając z Biletu w taryfie Standard.

6. Pierwszeństwo zakupu promocyjnych biletów w cenie od 9 zł brutto ustalane jest na podstawie chwili zarejestrowania przez system zakupu biletów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia związane z funkcjonowaniem systemu zakupu biletów elektronicznych na stronie internetowej http://www.okbus.pl/, które nie wynikają z winy Organizatora.


III. Postanowienia końcowe

1.Treść niniejszego regulaminu dostępna będzie dla uczestników na stronach internetowych www.okbus.pl, przez cały czas trwania promocji.

2.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania sprzedaży premiowej „Planujesz-Zyskujesz” bez podania przyczyny. Bilety zakupione w czasie sprzedaży premiowej pozostają ważne i uprawniają do skorzystania z usług Przewoźnika.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia „Regulaminu Przewozów” oraz „Regulaminu internetowej sprzedaży biletów” dostępnych na stronie internetowej www.okbus.pl w zakładce "Regulamin".